fbpx

Take action to reduce your school's carbon impact now, and start seeing and measuring the benefits.

Trafnidiaeth

Trafnidiaeth

 • Gweithredu cynlluniau teithio llesol i annog cerdded a beicio i’r ysgol
 • Myfyrwyr a staff yn defnyddio apiau rhannu lifft
 • Symud i fysus ysgol trydan
Find Help

Gwastraff

Gwastraff

 • Casglu gwastraff bwyd ac ailgylchu ar wahân
 • Sefydlu arwerthiannau gwisgoedd ysgol ail-law
 • Sefydlu contract gwastraff 'sero i dirlenwi'
Find Help

Bwyd

Bwyd

 • Ymuno â’r Mudiad #NoBeef (peidio â gweini cig eidion na chig oen)
 • Cyflenwi bwyd Masnach Deg
 • Tyfu a defnyddio bwyd ar y safle
Find Help

Dŵr

Dŵr

 • Rhoi amseryddion ar dapiau i leihau gwastraff
 • Cynaeafu dŵr glaw trwy ddefnyddio barilau dŵr
 • Gosod mesurydd clyfar i ddal gwybodaeth ddyddiol, denu diddordeb y myfyrwyr a darparu data olrhain

Natur

Natur

 • Sefydlu clwb garddio
 • Trefnu mentrau plannu coed
 • Plannu gwelyau llysiau cyfeillgar i beillwyr
 • Rhoi’r gorau i ddefnyddio mawn a phlaleiddiaid
Find Help

Ynni

Ynni

 • Trefnu archwiliadau ynni dan arweiniad y myfyrwyr
 • Cynnal dyddiau 'trydan isel' neu 'ddim trydan'
 • Installing biomass boiler or ground source heat pumps and solar panels
Find Help

Cwricwlwm

Cwricwlwm

 • Dysgu mewn AGref sut mae ein myfyrwyr yn ‘stiwardiaid yr amgylchedd’
 • Translating school's eco code into different languages in MFL classes
Find Help

Caffael

Caffael

 • Defnyddio papur FSC yn unig
 • Defnyddio cyflenwyr arlwyo sy’n darparu cartonau diod heb fod â gwelltyn
 • Cyflenwi bwyd mewn pecynnau heb ddim neu fawr ddim plastig
 • Gwneud caffael cynaliadwy yn rhan o bolisi cynaliadwyedd yr ysgol
Find Help

Mewn partneriaeth â Transform Our World a chlymblaid Awn am Sero, rydym wedi lansio erfyn cynllunio gweithredu ar-lein sydd am ddim ac yn hawdd i’w ddefnyddio er mwyn helpu athrawon a myfyrwyr i flaenoriaethu’r camau y gall eu hysgol gymryd i leihau ei effaith amgylcheddol.

Mae’r pecyn cymorth hwn yn adnodd rhyfeddol i ysgolion i leihau eu hôl troed carbon a’u helpu ar eu taith at sero carbon.

 • Lleihau eu hôl troed carbon a’u helpu ar eu taith at sero
 • Nodi camau ar draws campws, cwricwlwm, cymuned a diwylliant yr ysgol, gan ddangos ystod eang o ddewisiadau er mwyn lleihau eu heffaith amgylcheddol
 •  Helpu pawb yng nghymuned yr ysgol i ddeall y materion ynghylch yr argyfwng hinsawdd a pha gamau y gallant hwy gymryd
 •  Helpu myfyrwyr a staff i ddysgu ac adeiladu sgiliau at y dyfodol, ac ar yr un pryd gefnogi lles ac iechyd meddwl personol trwy weithredu i amddiffyn ein planed.

Wrth i fwy o ysgolion ddechrau gweithredu, bydd y syniadau ymarferol hyn i leihau ein heffaith carbon yn treiddio trwy gymuned yr ysgol gan ysbrydoli staff, myfyrwyr a theuluoedd hefyd i wneud newidiadau yn eu dull o fyw bob dydd a helpu i amddiffyn ein planed.

Boed eich ysgol ar fin cychwyn ar ei siwrne o weithredu ar yr hinsawdd neu os yw eisoes wedi mynd ran o’r ffordd, crëwch gynllun gweithredu wedi ei deilwrio sy’n benodol i’ch ysgol chi, a dechreuwch weld a mesur yr effaith yn awr..

Yn ôl i’r Pecyn Cymorth Ysgolion

Rhannwch eich addewid

Cysylltu ag eraill

cyCymraeg