fbpx

OVO Foundation Nature Prize

Enillwyr 2023

Y gwanwyn hwn, mae Awn am Sero - yr ymgyrch genedlaethol dros ysgolion sero carbon – wedi bod yn helpu staff a myfyrwyr ysgolion i greu prosiectau gwych ac ysbrydoledig i sbarduno gweithredu ar yr hinsawdd trwy gyswllt â natur.

Y cyfan yr oedd yn rhaid i ysgolion wneud oedd dweud wrthym sut y buasent yn defnyddio gwobr o £1,000 neu £200 i ddod â’u myfyrwyr yn nes at natur. Cefnogir y gystadleuaeth gan OVO Foundation.

Rydym wrth ein boddau i gyhoeddi 25 enillydd ein gwobr natur! Wedi derbyn nifer llethol o gynigion o bob cwr o’r wlad, dewisodd ein beirniaid y rhai mwyaf ysbrydoledig a chreadigol sydd â’r grym i ysbrydoli pobl ifanc a chymuned ehangach yr ysgol.

Dathlu 25 o enillwyr

Edrychwch ar ein map i weld enillwyr Gwobr OVO Foundation sy’n gweithredu ar yr hinsawdd trwy natur.

Enillwyr y Wobr o £1000

Mae ysgol Arbourthorne am greu sioe arddwriaethol gymunedol lle bydd gan bob myfyriwr gyfle i arddangos yr hyn maent wedi dyfu gan ddefnyddio’r pecynnau tyfu gartref a brynwyd gydag arian y wobr.

Mae ysgol Djanogly yn buddsoddi mewn pecynnau hydro-lysiau i faes chwarae’r ysgol Tîm gwyrdd yr ysgol fydd yn edrych ar ôl y rhain, a chaiff y cynnyrch ei roi i fyfyrwyr a’u teuluoedd.

Cynllun TîmEco’r myfyrwyr yn Ysgol Gynradd Downsview yw datblygu llwybr natur yn nhiroedd yr ysgol i helpu i gynnal bywyd gwyllt lleol a chysylltu’r ysgol a’r gymuned â natur.

Bydd Canolfan Addysg Gogledd Herts, uned cyfeirio disgyblion, yn defnyddio arian y wobr i ddatblygu ardal fel rhandir fel y gall y myfyrwyr dyfu eu llysiau eu hunain, gaiff eu defnyddio wedyn mewn gwersi coginio ac i ddarparu bwydlen iach i ginio’r ysgol.

Mae myfyrwyr yn Ysgol a Choleg Chwaraeon Northfield am greu gardd synhwyraidd groesawgar, fydd yn gwella cyswllt y myfyrwyr â natur ac yn darparu man tawel, myfyrgar i gefnogi lles corfforol a meddyliol.

Mae Ysgol Rydd Eglwys Loegr Norton yn bwriadu defnyddio arian y wobr i greu pwll ar diroedd yr ysgol, fydd yn rhoi man dysgu awyr-agored cyffrous i’r myfyrwyr, a gwella bywyd gwyllt a bioamrywiaeth ar yr un pryd.

Mae myfyrwyr Cynradd 7 yn ysgol gynradd Our Lady of Peace eisiau creu a rhedeg clwb garddio cynhwysol a byddant yn defnyddio arian y wobr i brynu cyfarpar a chyflenwadau.

Bwriad ysgol St John yw creu gardd ddi-raw, gyfeillgar i natur, gyda gwelyau ffrwythau a llysiau gaiff eu plannu gyda chylchdro o gnydau trwy gydol y flwyddyn, gan roi profiad uniongyrchol o dyfu tymhorol i’r myfyrwyr.

Cynllun Academi Featherstone yw creu gardd gymunedol y gellir ei defnyddio fel erfyn dysgu ymarferol, gan ddysgu myfyrwyr am ecoleg a sut i dyfu ffrwythau a llysiau yn gynaliadwy.

Bydd arian y wobr yn talu am ardd i’r ysgol lle gall myfyrwyr ddysgu am dyfu bwyd, a lle’r ail-gyflwynir rhywogaethau brodorol, gan gynyddu gwytnwch y cnydau a chreu cynefinoedd newydd i fywyd gwyllt.

Enillwyr y Wobr o £200

I ddod â’r myfyrwyr yn nes at natur a’u dwyn i mewn i blannu ffrwythau, llysiau a phlanhigion eraill, bydd Ysgol Gynradd Ballyholme yn defnyddio arian y wobr i brynu cyfarpar garddio sy’n addas i oedran y disgyblion, a hadau blodau gwyllt i ddenu peillwyr.

Bwriad Ysgol Gynradd Darley Dale yw prynu peiriant gwasgu afalau fel y gall y myfyrwyr wneud sudd afal o goed afal yr ysgol. Bydd y myfyrwyr yn dod â’u poteli eu hunain ac yn gwerthu’r sudd i aelodau o’r gymuned leol, gyda’r elw yn mynd i gynllun ‘O’r Hedyn i’r Plat’ yr ysgol.

English Martyrs’ Catholic Voluntary Academy, Derbyshire 

Bydd arian y wobr yn helpu i greu ‘Llwybr Troednoeth Synhwyraidd’ yr ysgol, a gynlluniwyd i greu ymatebion synhwyraidd fydd yn cysylltu myfyrwyr â’u hamgylchedd, yn ogystal â darparu coridor bywyd gwyllt o gwmpas y cae chwarae.

Mae Ysgol Uwchradd Falinge Park am redeg cyfres o weithdai gyda deunyddiau a uwchgylchwyd i greu blychau plannu, tai trychfilod a theclynnau bwydo adar i deuluoedd lleol, yn ogystal ârhoi hadau a bylbiau iddynt fynd adref gyda hwy i’w plannu.

Greet Primary School, Birmingham

Gydag arian y wobr, bydd Ysgol Gynradd Greet yn prynu blychau plannu a hadau blodau gwyllt i’w tyfu yn ardal chwarae goncrid yr ysgol, a gwahodd teuluoedd i mewn i ddigwyddiad plannu.

Bydd Canolfan Ddysgu Lockerbie yn datblygu ardal blannu hygyrch i gadeiriau olwyn fel y gall y myfyrwyr dysgu eu ffrwythau a’u llysiau eu hunain.

Hoffai North Star 240 ddatblygu gofod ysgol goedwig yn nhiroedd yr ysgol. Byddant yn creu man eistedd a dysgu awyr agored gyda phydew tân, fel y gall y myfyrwyr a’r staff ddysgu sgiliau awyr agored ymarferol.

Mae myfyrwyr a staff Coleg Technegol Northfleet eisoes wedi codi arian i brynu gwenynfa a byddant yn defnyddio arian y Wobr Natur i brynu cytref gychwynnol o wenyn, gan hyfforddi’r myfyrwyr i edrych ar eu hôl.

Pentrehafod School,  Swansea

Mae Ysgol Gynradd Pentrehafod am brynu deunyddiau i’w myfyrwyr osod blychau plannu a gwelyau blodau o gwmpas tiroedd yr ysgol i annog bywyd gwyllt a bioamrywiaeth.

Bydd Ysgol Polygon yn troi rhan o diroedd yr ysgol yn warchodfa natur, gyda blodau gwyllt wedi eu plannu yno i annog gwenyn ac i roi mwy o gyfle i fyfyrwyr ddysgu yn yr awyr agored.

Mae myfyrwyr yn Ysgol Gynradd Rosehall yn gobeithio helpu i gynyddu’r boblogaeth leol o wiwerod coch trwy greu ardal fechan ddynodedig iddynt ar diroedd yr ysgol.

Bydd Ysgol y Merched Simon Langton yn lansio dyddiau ysbrydoli bioamrywiaeth lle gwahoddir ysgolion cynradd lleol i’r ysgol i gymryd rhan mewn gweithgareddau lle gallant adeiladu eu blychau trychfilod a’u basgedi compostio eu hunain.

Aiff arian y wobr tuag at greu gardd synhwyraidd fydd yn cefnogi myfyrwyr sy’n cael trafferthion iechyd meddwl, yn ogystal â chreu cynefinoedd i fywyd gwyllt lleol.

Ar ôl dysgu am wneud mannau gwyllt yn fwy hygyrch, bydd myfyrwyr yn Ysgol Gynradd St Leonard am ddefnyddio arian y wobr i ddatblygu eu hardal wyllt fel ei bod yn fwy hygyrch i fyfyrwyr ag anghenion symudedd a synhwyraidd.

Defnyddir yr arian i redeg stondin yn y ffair haf flynyddol lle gall myfyrwyr a’u teuluoedd ddysgu sut i wneud eu blychau ffenest a’u blychau plannu eu hunain gyda deunyddiau wedi eu huwchgylchu.

Barod i helpu’ch ysgol i ymuno ag Awn am Sero?

Dewch yn rhan o rwydwaith cenedlaethol o ysgolion a mudiadau cynaliadwyedd, sy’n gweithio ynghyd gyda chynghorau lleol a llywodraethau i helpu ysgolion ddod yn garbon sero.

Rydym wedi rhoi deunyddiau ymarferol ynghyd i’ch helpu i rannu addewid Awn am Sero eich ysgol, i ddathlu cynnydd, ysbrydoli a grymuso eich myfyrwyr, ac annog ysgolion eraill i ymuno â chi!

cyCymraeg