fbpx
Let's go Zero 2030 logo

Awn am Sero yw’r ymgyrch Brydeinig sy’n uno athrawon, disgyblion, rhieni a’u hysgolion wrth iddynt oll weithio ynghyd i fod yn garbon sero erbyn 2030.

Am her! Ond bydd trawsnewid ein hysgolion yn helpu diogelu'r blaned ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Rydym yn gweithio gyda llywodraethau i sicrhau fod y gefnogaeth iawn ar gael i helpu pob ysgol i gyrraedd y nod yma trwy saith cam polisi..

0

o ysgolion wedi ymuno – a wnewch chi hefyd?

O Inverness i Plymouth, Lerpwl i Brighton, mae arweinwyr ysgolion yn sefyll ochr yn ochr â myfyrwyr a chymryd camau i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd. Mae pob ysgol sy’n ymaelodi yn addo gweithio tuag at ddyfodol mwy cynaliadwy, a galw ar yr un pryd am gefnogaeth y mae mawr ei angen gan y llywodraeth i helpu’r holl ysgolion i gyrraedd eu nod sero carbon.

Trwy godi ein lleisiau ynghyd, rydym yn dangos y gefnogaeth lethol i ysgolion sero carbon ym mhob cwr o’r DU. Gyda’n gilydd, rydym yn harneisio grym ysgolion a phobl ifanc i arwain newid a sbarduno gweithredu ar yr hinsawdd mewn cymunedau ledled y wlad, lleihau allyriadau, cynyddu bioamrywiaeth a diogelu ein planed i’r oesoedd a ddêl.

Awn am uchelgais. Awn am gydweithio. Awn am sero.

Uno Ysgolion Dros Newid

Mae ysgolion ym mhob cwr o Brydain eisoes yn gweithredu i leihau eu heffaith carbon. Trwy ymuno ag Awn am Sero, fe ddaw eich ysgol yn rhan o gymuned o ysgolion uchelgeisiol, blaengar sydd oll yn anelu at ddyfodol sero carbon gwell a thecach. Gyda’n gilydd, gallwn brofi fod disgyblion, rhieni, athrawon a llywodraethwyr yn unedig yn galw am newid.

Cymryd Camau Ac Arwain Cymunedau

Fel ysgol, pan fyddwch yn ymuno a Awn am Sero, fe gewch gefnogaeth i osod eich targedau sero carbon a’ch rhoi ar ben y ffordd i gyrraedd y nod, a bydd yn help hefyd i ddylanmwadau ar ein trafodaethau gyda gwleidyddion wrth i ni weithio i gael mwy o gefnogaeth i ysgolion. Bydd y camau a gymerwch heddiw yn estyn ymhell y tu hwnt i glwydi’r ysgol, gan ysbrydoli teuluoedd a sbarduno gweithredu yn y gymuned i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd.

Gweithio Gyda’r Llywodraethau I Gael Newid Parhaol

Bydd mwy o arian a pholisïau newydd yn gwireddu breuddwydion sero carbon. Felly rydym yn gweithio gyda llywodraethau i gael mwy o gynnydd yn gynt ar ysgolion cynaliadwy. Wrth i fwy o ysgolion ymuno â’r ymgyrch, gallwn ddangos i bob llywodraeth ein bod yn awchu am newid – ac amlygu syniadau da y gellid eu hailadrodd ledled Prydain.

Ein partneriaid

Ein cefnogwyr

Cefnogwyr cyngor

Manchester City Council supports this excellent campaign and will continue to work closely with Let’s Go Zero. Getting schools to net zero by 2030 will play a major role in Manchester’s aim to be a net zero city by 2038.

Manchester City Council

“Stockton-on-Tees Borough Council are proud to support the Let’s Go Zero campaign. We have great ambitions for climate action and reaching net zero in our borough, and we recognise the importance and value of young people and schools in this journey. We are excited to see how the ambition and enthusiasm of our young people can tackle the challenge of becoming net zero with the support of the Let’s Go Zero campaign, and we are committed to supporting our schools on this journey”

Stockton‑on‑Tees Borough Council

“West Mercia Energy are delighted to support the “Let’s Go Zero” campaign. Schools have a vital role to play in leading, educating and inspiring young people to act on climate change, and that is why we are encouraging our education customers to sign up and make the pledge to work towards being zero carbon by 2030”

Gavin Owen
Business Development Manager

“NAHT is pleased to support Let’s Go Zero and to encourage our members to be part of the campaign too. Schools are fully committed to playing their part in tackling climate change and in working to reduce their carbon footprint. This generation of pupils is passionate about bringing about meaningful change.”

National Association of Head Teachers

“Southwark Council is proud to be a supporter of Ashden’s Let’s Go Zero programme, which is equipping our schools with the skills and resources needed to tackle the climate emergency. We are committed to doing all we can to become a carbon neutral borough by 2030, and we know that every one of our schools play a vital role in making this happen. We’re looking forward to getting as many schools as possible signed up!”

Southwark Council

“Greater Manchester has declared a climate emergency and set a clear aim for the region to be carbon-neutral by 2038.  We are asking that everyone in the region joins us on our journey to make a change, drive positive action and ask others to follow their lead.   We know that young people can be environmental game-changers and getting schools on-board and committed to driving action each and every day is essential to tackling the climate crisis – today, tomorrow and together.”  

Councillor Martyn Cox
Leader of Bolton Council and GM Green City Region Portfolio Lead

“Warrington Borough Council is pleased to support this initiative to get students and teachers on board to tackle the climate crisis and work towards our shared ambition of net-zero by 2030. Children and young people are our future – so let’s go zero together!”

Cllr Janet Henshaw
Cabinet Member for Climate Change & Sustainability

“At the Wildlife Aid Foundation, we believe that small actions add up to give big impacts. Ashden’s “Let’s Go Zero” campaign aligns perfectly with this ethos, by actively encouraging schools across the UK to play their part in tackling the climate crisis. The more schools that sign up, the more impact we can all have in safeguarding the future of British nature.”

Wildlife Aid Foundation

‘Portsmouth is an island city and with sea levels and temperatures rising year on year its future can only be safeguarded if campaigns like this succeed. This is why we are promoting and endorsing Let’s Go Zero at every opportunity.’

Portsmouth Climate Action Board

“I don’t know of a more important campaign for schools than Let’s Go Zero.  Not only is it pushing schools to do the right thing in reducing their carbon footprint, but I am excited by the potential to engage children and young people in an even more significant change in their behaviour.   By signing up to Let’s Go Zero schools are committing to take their whole community on the journey we all need to a sustainable future.”

Lord Jim Knight

" Mae Cyngor Sir Suffolk yn falch o gefnogi’r ymgyrch hon, sy’n harneisio brwdfrydedd a sgiliau disgyblion yn ein dyhead ar y cyd i weithio tuag at Suffolk sydd yn garbon niwtral erbyn 2030"

EcoEd2030

‘Devon Climate Emergency supports the Let’s Go Zero campaign to create zero-carbon schools by 2030. As the partnership responsible for securing Devon’s net-zero future, we understand that carbon-free schools and climate education are vital to the net-zero transition. Putting schools at the heart of our net-zero goals will help to embed knowledge of the threats our planet faces and build resilience towards them.’

Devon Climate Emergency
Suffolk Country Council Logo

"Mae Cyngor Sir Suffolk yn falch o gefnogi’r ymgyrch hon, sy’n harneisio brwdfrydedd a sgiliau disgyblion yn ein dyhead ar y cyd i weithio tuag at Suffolk sydd yn garbon niwtral erbyn 2030"

Cyngor Sir Suffolk

Mae ysgolion ar hyd a lled fy etholaeth yn gweithio i leihau eu hallyriadau carbon. Bydd hyn yn helpu ein planed, yn creu ysgolion iachach ac yn dwyn ein plant i mewn i ddatblygu atebion i’r argyfwng hinsawdd. Mae ysgolion yn barod i fynd ymhellach, ond mae cyrraedd sero net yn golygu bod angen buddsoddiad i ôl-ffitio adeiladau hŷn. Mae Awn am Sero yn ymgyrch wych i roi i’n hysgolion yr arfau mae arnynt eu hangen i gychwyn trosi, ond rhaid i’r Llywodraeth ymrwymo i gefnogi’r gwaith hanfodol hwn mewn ffyrdd ystyrlon gydag arian ac adnoddau."

Helen Hayes
AS Dulwich a West Norwood ac aelod o’r Pwyllgor Archwilio Amgylcheddol

Mae ymgyrch Awn am Sero yn ardderchog. Mae’n ysbrydoli disgyblion a’u hysgolion i weithredu’n holistig a chydweithredol ar y raddfa a’r cyflymder y mae angen dybryd amdano. Mae’n gyfle gwych i bob ysgol, o bob cwr o’r DU, i roi cyfle i’w disgyblion ymwneud â’r argyfwng hinsawdd mewn dull cadarnhaol, a lleihau nid yn unig eu hôl troed carbon, ond eu pryder ecolegol. Fel hyn, mae ein planed, ysgolion, cymunedau a phobl ifanc oll yn ennill, am ei fod yn canoli cymaint ar y dysgwyr, ac y mae’n rhoi cymaint o gyfleoedd iddynt ddatblygu sgiliau newydd ac arweinyddiaeth. Mae Cymdeithas y Colegau yn llwyr gefnogi’r ymgyrch ragorol hon.

Steve Frampton
Comisiynydd Hinsawdd AB/AU a Chadeirydd Bwrdd Gwasanaethau AoC, Cymdeithas y Colegau

“Mae’r NEU yn llwyr gefnogi Awn am Sero ac yn cefnogi ysgolion yn eu hymdrechion i gyrraedd sero carbon. Mae’n bryd i’r Llywodraeth wneud mwy i alluogi ysgolion i gyrraedd y nod hwn."

NEU

“Rwyf mor falch o fod wedi dod o hyd i ymgyrch Awn am Sero. Mae’n fenter mor bwysig ac yn rhywbeth y gall pob ysgol gymryd rhan ynddi. Gallwch ddechrau ar raddfa fechan ac yna gweithio i fyny i wneud newidiadau gwirioneddol sylweddol fydd yn gwneud gwir wahaniaeth yn y byd. Mae’n hyfryd hefyd fod cymaint o ysgolion bellach yn ymgorffori newid hinsawdd a cholli bioamrywiaeth yn eu dysgu. Rwy’n cael fy ysbrydoli gan yr holl waith sy’n cael ei wneud mewn ysgolion yn awr ac y mae’n rhoi gobaith gwirioneddol i mi at y dyfodol. Alla’i ddim aros i weld pethau anhygoel yn digwydd trwy ymgyrch Awn am Sero!”

Dr Emily Grossman
Cyfathrebwraig gwyddoniaeth, darlledwraig ac addysgwraig

"Dyma ymgyrch wych sy’n manteisio ar yr ymdeimlad cryf sydd gan blant a phobl ifanc am yr argyfwng hinsawdd. Hwy yw’r gwir sbardun i weithredu am yr hinsawdd ledled y byd ac y maent yn ysbrydoliaeth i wleidyddion fel fi. Mae Awn am Sero yn rhoi cyfle iddynt gefnogi camau ymarferol yn eu hysgolion eu hunain i leihau eu hôl troed carbon."

Caroline Lucas
AS y Gwyrddion dros Brighton Pavilion, cyn-arweinydd y Blaid Werdd

"Ddylen ni ddim tanbrisio ymgyrch fel Awn am Sero. Nid yn unig y mae’n chwarae rhan hanfodol i ddwyn ysgolion a’r system addysg i mewn i frwydro’r argyfwng hinsawdd. Gan ganiatáu i’r ysgolion arwain trwy esiampl ac ysbrydoli’r bobl ifanc a addysgir am sut i weithredu ar newid hinsawdd a chadw iechyd y ddaear wrth graidd pob penderfyniad a wnawn."

Daze Aghaji
Ymgyrchydd Cyfiawnder Hinsawdd Ieuenctid, Ymgeisydd Gwleidyddol a Myfyriwr

"Mae ysgolion yn chwarae rhan hanfodol i addysgu a grymuso ein plant i roi dyfodol disgleiriach iddynt. Dyna pam ei bod mor gyffrous gweld ysgolion ledled y DU yn dod ynghyd i ddod yn garbon sero erbyn 2030 a gwneud y dyfodol hwn yn ddiogel, yn iach a gwydn i’n cenedlaethau sydd i ddod."

Nigel Topping
Pencampwr Lefel-Uchel Llywodraeth y DU dros Weithredu Hinsawdd COP26

"Wrth i Chile drosglwyddo’r arweiniad am drafodaethau hinsawdd byd-eang i’r DU, rydym wrth ein bodd gweld y fenter hon yn dwyn ysgolion i mewn i’r gwaith o dorri carbon. Mewn gwirionedd, rydym yn wir yn gobeithio yr aiff yr ymgyrch yn fyd-eang – ac y bydd ysgolion yma yn Chile yn ei mabwysiadu yn gynnar, gan ddangos gwir arweiniad wrth gychwyn yn awr i leihau eu hôl troed carbon."

Gonzalo Muñoz Abogabir
Pencampwr COP Chile, Pencampwyr Hinsawdd Lefel Uchel COP26

“Dyma ymgyrch ryfeddol a all helpu pob ysgol i i gyrraedd Sero Net. Mae Ysgolion Eglwys yn rhan o ymrwymiad Eglwys Loegr i ofalu am greadigaeth Duw yn ei chyfanrwydd, ac anelu at gyrraedd Sero Net erbyn 2030.”

Eglwys Loegr
Environment Programme

"Mae’n gymaint o ysbrydoliaeth gweld y camau sy’n cael eu cymryd gan ysgolion i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd a chynyddu bioamrywiaeth, o dyfu eu llysiau eu hunain ac annog bywyd gwyllt yn ôl i’w meysydd chwarae, i leihau eu defnydd o ynni a throi at ffynonellau adnewyddol."

The Rt Hon Lord Goldsmith
Gweinidog Gwladol dros y Môr Tawel a’r Amgylchedd Rhyngwladol

"Mae pobl ifanc yn mynnu gweithredu ar yr hinsawdd. Maent eisoes yn arwain y ffordd yn eu hysgolion ac y mae’r ymgyrch hon yn rhoi eu holl ymdrechion y tu ôl i’r uchelgais gyffrous i gyrraedd sero carbon mewn ysgolion erbyn 2030. Fel hyn mae mynd ati, felly gobeithio y bydd yr ymgyrch yn lledu dros y byd."

Mary Robinson
Cadeirydd yr Henaduriaid

"Rwy’n falch o gefnogi ymgyrch Awn am Sero am ysgolion carbon-sero ledled y wlad. Gyda COP26 yn cael ei gynnal yn y DU, does dim munud i’w golli i adeiladu dyfodol gwell a mwy cynaliadwy i’n plant. Rhaid i’r Llywodraeth weithredu yn awr i helpu i ddod ag ysgolion i fyd newydd, carbon-sero."

Syr Ed Davey
AS Democrataidd Rhyddfrydol dros Kingston a Surbiton ac Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol

"Mae’r ddegawd hon yn hollbwysig o ran taclo rhai o’r problemau mwyaf sy’n wynebu’r byd a chreu gwell dyfodol i ni oll. Fel arweinwyr a cheidwaid y Ddaear yn y dyfodol, mae’n ardderchog gweld plant a phobl ifanc yn arwain y ffordd gydag Awn am Sero 2030. Rydym yn gobeithio yr ysbrydolir llawer mwy gan y fenter optimistaidd hon sy’n canolbwyntio ar weithredu.”

Gwobr Earthshot

"Yn Theirworld, rydym yn elusen plant sydd wedi ymrwymo i roi diwedd ar yr argyfwng addysg byd-eang - ac y mae hynny’n golygu mynd i’r afael â newid hinsawdd heddiw. Rydym yn gweld drosom ein hunain sut y mae newid hinsawdd yn taro’r plant tlotaf waethaf. Ymgyrch yw Awn am Sero sy’n ateb yr alwad i weithredu gan blant ysgol ym mhob man i ofyn i arweinwyr y byd a llunwyr polisi i weithredu’n gynt ac yn well i amddiffyn eu dyfodol. Rwy’n gobeithio y clywir eu lleisiau rhag blaen."

Sarah Brown
Sylfaenydd a Llywydd Theirworld

“This is a brilliant idea. Climate change affects all of us of course, but especially future generations. Our schools are the perfect place to start, inspiring young people and teachers to make the environment in which they spend so much time zero carbon by 2030. Starting small in this way, where the goal is attainable and everyone in the school can become personally involved and enthused, stands a real chance of working. Multiply that across Britain’s 32,000 schools and you are making a real difference, raising local and national awareness and galvanising the Government into providing more support.”

Trudie Goodwin
Actor
Previous
Next

Faqs

Mae Awn am Sero yn dwyn ynghyd ysgolion yn y DU sydd eisiau bod yn sero carbon, yn lleihau eu heffaith hwy ar yr hinsawdd, ac yn mynnu mwy o gefnogaeth gan lywodraeth y DU i gyrraedd y nod hwn. Bydd yr ymgyrch yn dangos i lywodraeth Prydain fod cryn alw ymysg athrawon a disgyblion i ddod yn garbon sero, gyda’r potensial i ysgolion fod yn gatalyddion i newid ehangach yn eu cymunedau.

Ymgyrch yw Awn am Sero i ysgolion yn y DU. Gall unrhyw ysgol neu sefydliad addysgol yng Nghymru, Lloegr, yr Alban neu Ogledd Iwerddon ymuno â’r ymgyrch. Rhywun ag awdurdod yn unig gaiff ymuno. Mae hyn yn golygu pennaeth, aelod o’r uwch-dîm arwain neu lywodraethwr.

Bydd angen i chi ddefnyddio cyfeiriad ebost wrth ymuno a rhoi peth gwybodaeth sylfaenol am eich ysgol. Byddwn yn gwirio’r cyfeiriad ebost a ddarperir gennych.

Trwy ymuno â’r ymgyrch, mae ysgol yn datgan yn gyhoeddus eu bod eisiau bod yn garbon sero erbyn 2030, a’u bod eisiau i lywodraeth y DU alluogi ysgolion yn y DU i wneud mwy ar y mater hwn.

Dangos uchelgais yw pwynt yr ymgyrch hon. Gwyddom fod bod yn garbon sero ar hyn o bryd y tu hwnt i gyrraedd y rhan fwyaf o ysgolion, ond trwy weithio gyda’n gilydd a chyda’r llywodraeth, yr ydym yn credu fod modd cyrraedd hyn erbyn 2030.

I fod yn rhan o’r ymgyrch, mae disgwyl i ysgolion fod yn gweithredu i leihau eu heffaith carbon, gan fesur hyn lle bo modd, a chael ‘camau nesaf’ ar y gweill am y flwyddyn ddilynol. Gallant ddweud pa gamau maent yn gymryd o restr wirio ar y ffurflen ymuno.

Trwy ymuno â’r ymgyrch, mae ysgolion yn ymrwymo i ddweud wrth eu myfyrwyr, cymunedau a chyflenwyr eu bod yn rhan o Awn am Sero ac anelu at fod yn sero carbon erbyn 2030. Gallwn ddarparu logo Awn am Sero i ysgolion wneud hyn.

Rydym wedi rhyddhau adnodd arlein i helpu ysgolion gyda’u cynllunio gweithredu cyson. Mae hwn i’w weld ar wefan Transform Our World website – a source of great teacher-approved programmes and resources for schools.  

We also have a network of Climate Action Advisors across England who offer free, tailored advice to schools. They can suggest practical, affordable actions for schools of any size – even those that are just starting their sustainability journey.   

Ysgol nad yw, ar ei safle a thrwy ei holl weithgareddau a’i chaffael, yn cyfrannu at newid hinsawdd trwy allyriadau carbon. Ymysg meysydd effaith allweddol mae’r defnydd o ynni, teithio, gwastraff, dŵr, caffael, bwyd a thiroedd yr ysgol.

Mae’r wybodaeth y byddwn yn gasglu am ysgolion yn ein helpu i ffurfio llun o weithredu carbon mewn ysgolion ledled y DU. Defnyddir y wybodaeth hon i wneud y canlynol:

  • Rhoi i ysgolion sydd yn yr ymgyrch y wybodaeth ddiweddaraf am yr ymgyrch a rhoi gwybod iddynt am gamau mae modd iddynt eu cymryd i leihau eu carbon.
  • Rhannu storïau am yr hyn mae ysgolion eraill yn wneud.
  • Gweld tueddiadau yn ymddygiad yr ysgol a deall ei math, maint a’i lleoliad, ac ysgolion sy’n gweithredu mewn ffyrdd gwahanol. Ein nod hefyd yw mesur y gweithredu carbon mewn ysgolion. Caiff pob dadansoddiad a data meintiol ei droi’n ddienw os caiff ei rannu.

 

Byddwn yn rhannu’r wybodaeth a gasglwyd gan yr ymgyrch gyda’n partneriaid yn yr ymgyrch, cyllidwyr a chyda’r bobl allweddol sy’n llunio polisïau a gwneud penderfyniadau i helpu i gynnal cynnydd mewn datgarboneiddio ysgolion.

Byddwn yn anfon y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf i ysgolion am ein gwaith, ymgyrchoedd, codi arian, digwyddiadau a ffyrdd eraill o gefnogi Awn am Sero (gan ysgolion ddad-danysgrifio o’r negeseuon hyn).

Yr ydym yn cadw ac yn rheoli eich manylion yn unol â Deddf Diogelu Data 2018. Ni fyddwn yn rhannu, gwerthu na ffeirio eich gwybodaeth gyda mudiadau eraill at eu dibenion marchnata eu hunain. Gallwch ddarllen ein tudalen Polisi Preifatrwydd am fwy o wybodaeth.

Ar hyn o bryd, mae Awn am Sero ar gael yn unig i ysgolion yn y DU am ei fod yn cael ei ddwyn atoch gan glymblaid o fudiadau yn y DU. Os ydych yn ysgol neu’n sefydliad y tu allan i’r DU, a bod gennych ddiddordeb mewn canfod sut i gychwyn eich ymgyrch Awn am Sero eich hun, cysylltwch â ni trwy’r ebost isod.

Ihe campaign is run by Ashden (a UK based climate solutions charity) and is backed by a coalition of sustainability organisations.  

www.ashden.org
letsgozero@ashden.org

Let’s Go Zero is a campaign led by Ashden. All content © 2024 Ashden. Registered office: The Peak, 3rd Floor 5 Wilton Road, London, SW1V 1AP Registered in England and Wales as a company limited by guarantee. Registered number: 05062574/ Charity number: 1104153

Polisi Preifatrwydd

cyCymraeg