Cefnogwch Ysgolion Sero Carbon

Mae athrawon a myfyrwyr eisiau mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd.

Allwch chi eu helpu i gyrraedd eu nod sero carbon?

Rydym yn chwilio am gyllid a phartneriaid strategol i gefnogi’r ymgyrch Awn Am Sero. Bydd eich cefnogaeth yn ein helpu i ddwyn mwy o’n hysgolion i mewn i’n rhwydwaith ac yn rhoi cyngor ymarferol iddynt am gynaliadwyedd, ac i barhau â’n gwaith gyda’r llywodraeth i sicrhau bod y polisïau a’r cyllid mae ar ysgolion eu hangen i gyflawni eu huchelgais ar gael.

Trwy fuddsoddi yn y mudiad ysgolion gwyrdd, byddwch yn gostwng allyriadau carbon, yn ysbrydoli pobl ifanc ac yn cefnogi symudiad radical tuag at gynaliadwyedd mewn cymunedau ledled y DU.

Ein llwyddiannau hyd yma

  • Ymunodd dros 1,640 o ysgolion sy’n cynrychioli 800,000 o fyfyrwyr a 130,000 o staff â’r ymgyrch.
  • Yn dilyn ymgyrch lwyddiannus yn COP26, penodwyd Awn Am Sero yn rhanddeiliaid allweddol yn ymgynghoriad yr Adran Addysg ar strategaeth hinsawdd newydd.
  • Yn dilyn ymgyrch lwyddiannus yn COP26, penodwyd Awn Am Sero yn rhanddeiliaid allweddol yn ymgynghoriad yr Adran Addysg ar strategaeth hinsawdd newydd.  
  • Cawsom sylw i’r ymgyrch ac ysgolion Awn Am Sero yn y wasg genedlaethol a gwasg y diwydiant, ac ar deledu cenedlaethol, gan gynnwys The Daily Climate Show Sky News.

Ein partneriaeth gydag IKEA UK

Mae’n bleser gennym hefyd gadarnhau bod IKEA UK wedi ymuno gydag Awn Am Sero fel partner corfforaethol y glymblaid. Mae IKEA ac Awn Am Sero yn unfryd unfarn mai plant yw’r bobl bwysicaf yn y byd ac y gall ysgolion chwarae rhan hanfodol i addysgu cenedlaethau’r dyfodol i wneud dewisiadau cynaliadwy, iach yn eu dulliau o fyw.

Dywedodd Marsha Smith, Dirprwy Reolwr Manwerthu Gwledydd yn UKEA UK ac Iwerddon: “Yn IKEA, rydym wedi gosod nodau uchelgeisiol i’n tywys ar ein siwrne i ddod yn bositif am yr hinsawdd erbyn 2030, a chydweithredu radical yw’r ffordd ymlaen i gyflwyno camau ystyrlon, systemig. Yn Ashden, daethom o hyd i bartner all ein helpu i gyflymu ein gweledigaeth o greu bywyd gwell, iachach a mwy cynaliadwy gartref i lawer o bobl – a phan ddywedwn gartref, rydym yn golygu hyn yn ei ystyr ehangaf, sy’n cwmpasu cymdogaethau a chymunedau.”

Yr angen i greu byd mwy gwyrdd i genedlaethau’r dyfodol yw un o’r prif bethau sy’n sbarduno cefnogaeth gynyddol y cyhoedd i weithredu ar yr hinsawdd.

Mae Cefnogi Awn Am Sero yn ffordd wych o ddangos eich ymrwymiad i’r her hon. 

Io ddysgu mwy ac i ymuno â’r ymgyrch, cysylltwch â Lucy Blackburn. 

 

 

cyCymraeg